Biedrība Saulkrastu novada domei:              

„Biedrība ”Vidzemes zvejnieku biedrība” kā Zivju fonda projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpēs” pasākumos iesaistītais partneris lūdz rast iespēju piesaistīt Zinātniskā institūta ”BIOR” darbiniekus veikt Saulkrastu novada mazo upju monitoringu pirms esošo projektu īstenošanas.”

Atbilde no Saulkrastu novada domes: „Izskatot biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” valdes locekļa Ilmāra Lielmaņa 21.03.2011. iesniegumu, kas izskatīts 13.04.2011. Finanšu komitejas sēdē, protokols Nr.5, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 2. Punktu, NOLEMJ: Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 600, - (seši simti lati) zinātniskā institūta „BIOR” darbinieku piesaistei mazo upju monitoringa veikšanai pirms Zivju fonda projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā” un „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu novada ūdenstilpnēs” īstenošanas