Pateicoties Saulkrastu novada domes atbalstam zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai 2023. gada rudens nārsta periodā, biedrības
“Vidzemes zvejnieku biedrība” biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās
vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu
aizsardzības pasākumos:                                                               
- Veikto reidu skaits:
jūras piekrastē 16 un iekšējos ūdeņos 38 ;                         
- Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 2 ;                                 
- Izņemto nelikumīgo zvejas rīku skaits: zivju tīkli – 5 gabali, mazizmēra tīkli – 3 gabali, nēģu murdi – 19 gabali, vēžu murdi – 7 gabali, lucīšu murdi – 2 gabali.   
Tika veikta Saulkrastu novada upju apsekošana, lai novērtētu upju stāvokli, bebru radīto postījumu apmērus un veicamo darbu apjomu, kas nepieciešams, lai saglabātu un uzlabotu dabīgi nārstojošo lašveidīgo zivju populācijas atražošanos, kā arī uzskaitīts darba apjoms un nepieciešamais tehniskais risinājums dalībai atbalstītajos projektos.
Apsekošana tika veikta kompleksi: ar automašīnu, ar kājām gar upju krastiem, veicot foto fiksāciju ar koordinātēm.
Saulkrastu novada domei iesniegta informācija par upju krastos esošām nelikumīgām būvēm (žogi).
Nojaukti bebru radītie dambji: Aģes upē – 2 gabali (viens atkārtoti), Ķīšupē – 3 gabali, Pēterupē – 7 gabali, Inčupē – 1 gabals.

Biedrības Vidzemes zvejnieku biedrība” biedru veiktās aktivitātes, sadarbībā ar Saulkrastu novada domi, nesušas iespaidīgu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Saulkrastu novada teritorijā.

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā ! 

Saulkrastu novada dome sniegusi finansiālu atbalstu 2022.gada rudens periodam Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novada teritorijā.

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, biedrības biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu aizsardzības pasākumos 2022. gadā rudens nārsta periodā:

        Veikto reidu skaits: jūras piekrastē 17 un iekšējos ūdeņos 37

        Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 8

        Izņemto nelikumīgo zivju tīklu skaits jūras piekrastē: bezsaimnieku 23 ar kopgarumu 1770 metri. Konfiscēti 8 zivju tīkli ar kopgarumu 1070 metri.                                                                                                                                                                                                                                                               Iekšējos ūdeņos izņemti 5 bezsaimnieku tīkli ar kopgarumu 101 metrs.

        Izņemto nelikumīgo nēģu murdu skaits: 7

        Izņemto nelikumīgo vēžu murdu skaits: 6

Veikta arī sabiedrības informēšana, lai celtu iedzīvotāju apzinīgumu un sekmētu izpratni par vides saglabāšanas un bioloģiskās daudzveidības nepieciešamību. Informatīvie pasākumi ir nepieciešami, kā preventīvi soļi, lai samazinātu arī neapzinīgu cilvēku nelikumīgās darbības jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos.

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !

Saulkrastu novada dome sniegusi finansiālu atbalstu 2021.gada rudens periodam Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zivju migrācijas iespēju atjaunošanai Saulkrastu novada upēs Saulkrastu novada teritorijā, piešķirot  dotāciju biedrības darbībai, ieplānoto aizsardzības pasākumu īstenošanai,  kontroles reidu veikšanai un zivju migrācijas iespēju atjaunošanai. Šā gada oktobrī un novembrī, lašveidīgo zivju nārsta migrācijas periodā, biedrība “Vidzemes zvejnieku biedrība” veikusi 21 reidus iekšējo ūdeņu upēs (Aģē, Ķīšupē, Pēterupē, Inčupē un tās pietekās). Izņemti un konfiscēti 5 zivju tīkli, 15 nēģu murdi, 1 zivju murds, 1 vēžu murds. Rīgas jūras līča piekrastē veikti 7 reidi, reidi veikti ar laivu. Jūrā izņemti un konfiscēti 3 zivju tīkli. Sadarbībā ar Vidzemes VRP inspektoriem ierosinātas 3 administratīvā pārkāpuma lietas iekšējos ūdeņos, 1 administratīvā pārkāpuma lieta jūras piekrastē un uzsākts 1 kriminālprocess.Veikta zivju migrācijas ceļu attīrīšana no kokiem, bebru aizsprostiem Pēterupē un Ķīšupē.

 

Pateicamies Saulkrastu novada domei par sniegto atbalstu zivju resursu aizsardzībā !

 

Biedrība „Vidzemes zvejnieku biedrība” turpina darbu saskaņā ar mērķiem un uzdevumiem, kas nosaukti statūtos. Turpina iesāktos kompleksos pasākumus zivju un ūdens resursu aizsardzībā, saglabāšanā un uzraudzībā sadarbībā ar esošā reģiona novadu pašvaldībām, piesaistot Valsts vides dienesta Vidzemes un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes resursu kontroles sektora inspektorus.                                                                                                                                  Veicām regulāru Saulkrastu un Salacgrīvas novadu upju un pieguļošās jūras piekrastes apsekošanu ar pastiprinātu kontroli zivju nārstu laikā un kā arī aktivitātes malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izņemšanā no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem.                                                                                           Turpinājām aktivitātes, kā Salacgrīvas novada domes sadarbības partneris, Salacgrīvas novada teritorijā nodrošinot Salacas upes un tās baseina upju zivju resursu aizsardzību un licenču kontroli. Regulāra licenču pārbaude makšķerniekiem, veicina to iegādi un izslēdz iespēju nodarboties ar nelegālu zveju.                         2020. gadā Saulkrastu novada dome sniedza finansiālu atbalstu, piešķirot dotāciju kontroles reidu veikšanai zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, par kuru izlietojumu piestādītas likumdošanā atbilstošas atskaites. Nodrošināta veikto pasākumu publicitāte.                                                                   2020.gadā dalība, Salacgrīvas novada domes iepirkumā (ident.Nr.SND 2020/16) Zivju fonda atbalstītajā projektā  “Nārsta vietu atjaunošana Korģē” – nārsta vietu atjaunošana 3,5 km garā Korģes upes posmā no vietējās nozīmes ceļa pie mājām “Vecmelderi” līdz valsts reģionālajam autoceļam P12 “Limbaži – Salacgrīva”, atbrīvojot  upi no lašveidīgajām zivīm nepārvaramiem šķēršļiem. Projekts īstenots 2020. gada augusta-septembra mēnesī. Nodrošināta veiktā pasākuma publicitāte.                                                                                                                                                                                                                  Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, biedrības biedri, sadarbībā ar VVD Vidzemes reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoriem, veica aktivitātes zivju resursu aizsardzības pasākumos 2020. gadā:                                                                                                                                      Veikto reidu skaits: jūras piekrastē 197 un iekšējos ūdeņos 237

       Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 24

•       Izņemto nelikumīgo zivju tīklu skaits: 15

•       Izņemto nelikumīgo nēģu murdu skaits: 13

•       Izņemto nelikumīgo vēžu murdu skaits: 12

•       Izņemto administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīki: spinings 1 gb., žebērklis 1 gb..

  Veikta arī sabiedrības informēšana, lai celtu iedzīvotāju apzinīgumu un sekmētu izpratni par vides saglabāšanas un bioloģiskās daudzveidības nepieciešamību. Informatīvie pasākumi ir nepieciešami, kā preventīvi soļi, lai samazinātu arī neapzinīgu cilvēku nelikumīgās darbības jūras piekrastē un iekšējos ūdeņos.                  2020. gada 19. oktobrī no Saulkrastu novada domes saņemts aprīkojums, lai veiktu zivju resursu saglabāšanai, aizsardzībai un kontrolei nepieciešamos pasākumus Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā, tās iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē: Eholots ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu DFF-3D FURUNO (1 komplekts) un UĪV portatīvās Rācijas RS-37M (8 gabalas).                                                                                                                                Veicinot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām 2020. gadā, turpinājām darbību biedrībā „Jūras zeme”.                                                                  2021. gadā tiks turpināts darbs saskaņā ar mērķiem un uzdevumiem, kas nosaukti statūtos. Sadarbības turpināšana ar Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldi, lai atbalstītu Valsts zivju resursu aizsardzības iestādes un sniegtu palīdzību zivju resursu un vides aizsardzības kontrolē.                                  Turpināsim darbu pie ieinteresētās sabiedrības daļas (bērnu un jauniešu, pašvaldības institūciju un sabiedrisko inspektoru) izpratnes uzlabošanas zivju resursu un vides aizsardzības jomā ar piesaisti reālai darbībai zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.                                                                        Sadarbības turpināšana ar Skultes ostas pārvaldi, nodrošinot kvalitatīvus ostas pakalpojumus zvejniekiem, izkrauto zvejas produktu kvalitātes paaugstināšanā, zvejnieku drošības un darba apstākļu uzlabošanā.                                                                                                                                                            Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanā, lai cīnītos ar malu zvejniecību, turpināsim sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām veicot kompleksus pasākumus regulārai un biežākai upju apsekošanai, kā arī veicot malu zvejnieku izliktā aprīkojuma izvākšanu no upēm un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņiem.                                                                                                                                                                                             Iesaistīsimies Zivju fonda (ZF) finansētajos esošo novadu pašvaldību projektos.                                                                                                                     Biedrības mērķis ir, ar preses un plašsaziņas līdzekļu starpniecību, iesaistīt pēc iespējas vairāk vietējās sabiedrības zivju, ūdens un dabas resursu aizsardzībā.           Veicinot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām 2021. gadā, turpināsim darbību biedrībā „Jūras zeme”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                               

Subcategories